SPA столицата ни с оздравителен план

0

0

Във Велинград се проведе обществено обсъждане, на което ръководството на общината представи и предложи пред обществеността „Плана за финансово оздравяване на община Велинград за периода 2020- 2022 г.”. Целта е намирането на баланс между приходи и разходи, общината да бъде финансово стабилна, да започне да изпълнява без затруднения функциите си и да осигурява нормални условия на живот на своите жители.

Мерките, разработени като част от Плана, следва да имат дългосрочен ефект върху цялостната дейност на общината и въвеждането и изпълнението им са от изключително значение за реалното поетапно оздравяване на община Велинград и постигането на финансова стабилност към края на действие на Плана и следващите периоди.

Изходната позиция на кмета д-р Коев при изработването на този план е да оптимизира наличните ресурси и да ограничи неефективните дейности в общината, влагането на сериозни усилия за повишаване на общинските приходи и да упражни адекватен контрол върху разходването на държавни и общински средства. За да постигне заложените в Плана цели и в името на бъдещия просперитет на Общината, ръководството поема отговорност за управление при строга финансова дисциплина и постоянен мониторинг от страна на Общински съвет и другите контролни органи и очаква подкрепа и съвместни действия от ОбС-Велинград.

Планът за финансово оздравяване на община Велинград предвижда въвеждане на система от мерки с очакван ефект върху приходите, разходите и нивото на задлъжнялост на Общината и е базиран на анализ за текущото финансово състояние и причините за затрудненото финансово положение на общината.

Част от мерките, които трябва да бъдат взети за целите на реално подобряване на финансовото състояние на Общината освен необходимостта от подобряване на събираемостта на МДТ, включват повишаване на самите ставки на данъците и таксите. Повечето от тях не са променяни повече от 10 години. Предвид постоянно увеличаващите се цени и необходимостта от осигуряване на издръжка и инвестиции в общината, би следвало данъците също да се актуализират. Първоначалният вариант на Плана за финансово оздравяване предвижда увеличение на ставките за ДНИ, ДПрС, ТБО и ТД с 25%. Промените ще влязат в сила от 2021 година.

„В момента всеки един от нас изживява кризата и последствията от пандемията. Тежко е за всички – на домакинствата, на фирмите, на общината. Предложените мерки за финансовото оздравяване на общината включват рефинансиране на целия общински дълг, съкращаване на административните разходи, повишаване на местните данъци и такси, съкращения в администрацията . Знам, че това са тежки и непопулярни мерки, но ако искаме общината да продължи да работи нормално и да изпълнява своите функции в здравеопазването, образованието, социалните дейности, инфраструктурата и да отговорим адекватно на очакванията и исканията на населението на цялата община, ще трябва всички заедно да положим усилия и да излезем от тази тежка ситуация.“-заяви кметът на общината д-р Костадин Коев. Изпълнявайки всички набелязани мерки в оздравителния план, община Велинград ще има необходимия ресурс и нови възможности да продължи да се развива успешно.”- каза в заключение градоначалникът.

Предложенията на гражданите, присъствали на общественото обсъждане, ще бъдат взети предвид и ще бъдат представени и обсъдени, заедно с Плана за оздравяване на общината, в постоянните комисии към ОбС-Велинград. Предстои съветниците да вземат окончателното решение, както е по Закона за публичните финанси.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0