70 млн. лева ще отидат за обезщетения на пенсионирани учители

0

0
Със 70 млн. лева по една от националните програми в образованието ще се финансират обезщетенията при прекратяване на трудовите договори на педагогически и непедагогически специалисти през тази година. Предвидено е със средствата да се поемат разходите при напускането на образователната система на 11 000 души. От тях 8000 са преподаватели, а 3000 – непедагогически персонал. Обезщетенията се дължат при пенсиониране или прекратяване на трудовите договори по други причини като оптимизиране на структурата на училището или детската градина, както и закриването им. Сумата за тази година е почти два пъти по-голяма в сравнение със средствата, които бяха предвидени през 2019 г. Тогава за същия брой напускащи системата специалисти бяха заделени близо 36.6 млн. лева. Програмата за изплащане на обезщетения на учителите е с най-големия бюджет от всички 21 национални образователни програми, които Министерството на образованието и науката ще финансира през тази година. В четвъртък проектите на програмите бяха представени от министъра Красимир Вълчев и публикувани за обществено обсъждане. Общият им бюджет е 140 млн. лева. За първи път от тази година образователното министерство ще финансира създаването на STEM центрове в българските училища – за млади изследователи, за технологии в креативните индустрии, по природни науки, изследвания и иновации. Въпросните центрове трябва да са с фокус върху обучението чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Бюджетът по тази програма е 20 млн. лева, а за да получат финансиране, училищата трябва да кандидатстват с проект. Програмата предвижда възможност и за реализация на големи и на по-малки училищни проекти, чрез които ще се трансформират и оборудват по-малки по мащаб пространства – една класна стая или кътове в съществуващо пространство. Те могат да бъдат кътове тип работилници, изследователски лаборатории, класна стая за креативни дигитални създатели, които създават компютърни игри например. По думите на министър Вълчев през следващите години политиката ще бъде да се инвестират много повече средства за осъвременяване на материалната база в училищата. Други 6.83 млн. лева ще бъдат дадени за модернизиране на техническата база в професионални гимназии, както и за оборудване на кабинети по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и биология и здравно образование. Част от средствата ще бъдат насочени към създаването на библиотеки в училищата, в които такива липсват или пък са прекалено малки. Пари са предвидени и за целодневно обучение на учениците, както и за създаване на площадки за обучение по безопасност на движението. За насърчаване на връзката между училището и родителите са предвидени 600 00 лева. Средствата са за организиране на срещи и мероприятия от страна на училището, в които да се включват и родителите на децата. По съществуващата програма „Роден език и култура зад граница“, по която годишно се финансират между 80 и 100 проекта на неделни български в училища, сега ще има средства за партньорство между неделни наши училища в чужбина и държавни и общински училища у нас, както и с училища от Северна Македония. Над 12 милиона лева годишно предоставяме на българските неделни училища в чужбина, като финансираме над 300 неделни училища, с над 30 000 ученици в тях, каза министърът на образованието Красимир Вълчев. Той уточни, че в неделните училища в чужбина ще бъде популяризирано и образованието в българските университети. Националните програми включват още разходи за организирането на националното външно оценяване в ІV, VІІ, Х и ХІІ клас, за организиране, подготовка и участие в национални и държавни олимпиади. Със 770 000 лева ще продължи финансирането на програмата за осигуряване на ИТ обучение за ученици от други профили и професии. Обучението за почва от Х клас и е тригодишно. 12 млн. лева са предвидени за купуването на компютърна и друга техника за училищата. Статистиката за последните години показва, че не повече от 40% от училищата разполагат с достатъчно техника, закупена преди по-малко от 5 години в компютърните си кабинети. И през 2020 година се предвижда закупуване на иновативен хардуер, като приоритетно ще бъдат подкрепени училища, които не са получавали оборудване за последните 3 години. Приоритетно ще бъдат подкрепени и училищата с профили и професии в областта на информационните и комуникационни технологии. За квалификация на преподавателите са отделени 1.1 млн. лева, а за достъпна среда и поставяне на камери и други системи за сигурност в училищата са предвидени 1.2 млн. лева. За осигуряването на заместващи учители при отсъствието на титулярите ще бъдат дадени 3.2 млн. лева. За подготовката на нови учители или преквалификация на съществуващите към предмети, по които има недостиг, са заложени 3 млн. лева.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0