Съдът даде зелена светлина за строителството на новата Педиатрия

0

0
Върховният административен съд даде зелена светлина на здравното министерство да възложи поръчката за строителството на новата национална детска болница. Жалбата на Камарата на архитектите в България (КАБ) срещу поръчката беше отхвърлена от тричленен състав на ВАС, като решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Камарата архитектите оспори поръчката първо пред КЗК, а след това и пред ВАС с аргумента, че така заложената процедура е порочна и крие рискове болницата да бъде изградена некачествено. Освен това според тях проектът за доизграждането на незавършения корпус на клиниката по педиатрия в двора на Александровска болница е незаконен, не отговаря на градоустройствения план и не се вписва в концепцията за модерна болница. Съдът отхвърля аргументите на КАБ, че възлагането на процедурата на инженеринг предпоставя некачественото й изпълнение и застъпва точно обратните – че качественото изпълнение на проекта изисква дейностите по проектиране, изпълнение на строителството и упражняването на авторския надзор да се изпълнят от един изпълнител. След решението на съда МЗ може да финализира поръчката и да сключи договор с класирания на първо място участник. В процедурата за строителството на детската болница за 95.4 млн. лева бяха подадени оферти от „Главболгарстрой“, „Трейс Груп Холд“ и консорциум с участието на “Климатроник“ ЕООД и мексиканската фирма „Иновасионес Техникас Ен Симентасион“. Един изпълнител = качествено изпълнение Върховните съдии не приемат твърденията и аргументите на КАБ, че липсата на разделяне на поръчката на обособени позиции – обособена позиция за проектирането и обособена позиция за строителството, ограничава конкуренцията и не допуска до самостоятелно участие в процедурата проектантите. Разделянето на поръчката на обособени позиции е въпрос на целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол, се казва в мотивите. Тричленният състав смята, че цялостната организация на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя нуждата дейностите по проектиране, изпълнение на строителството и упражняването на авторския надзор да се изпълнят от един изпълнител. “В хипотеза на включване на повече от един изпълнител при обособяване на отделни позиции би се стигнало до необходимост от сложен процес на координация от страна на Възложителя и мобилизиране на голям ресурс, което ще доведе до затруднения и опасност от ненавременно и некачествено изпълнение на поръчката. От друга страна спецификата на предмета на поръчката предполага единни решения, които могат да бъдат постигнати единствено при съвместното изпълнение на всички дейности на обществената поръчка. Търсените от възложителят качество и срочност на изпълнението са и предвид обекта, който следва да бъде изграден, а именно Национална многопрофилна детска болница“, посочват от съда. Старото скеле на новата болница е безопасно От съда припомнят, че през февруари 2019 г. възложителят е извършил обследване на конструкцията, като заключението е, че строежът може да бъде довършен, след извършване на строително-възстановителни дейности. Съгласно препоръките на извършената конструктивна експертиза, е предвидено да се възстанови целостта на сечението на стоманобетоновите елементи и да се извърши усилване на подовите конструкции и стоманобетонови шайби. След идентифициране на дефектите в конструкцията въз основа на данните от извършеното обследване е предвидено изпълнителят да предложи на възложителя конструктивно решение по отношение на мероприятията, които следва да се приложат спрямо конструкцията на сградата за привеждането й в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, изготвената конструктивна експертиза и количествени сметки. Според съда процедурата е изрядна “В утвърдената от възложителя документация за участие се съдържат минимално необходимите данни за изготвяне от потенциалните участници на концепция за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката“, посочват още от ВАС. В тази концепция, участниците следва да опишат и обосноват своето виждане за изпълнението на проектирането по всички фази и части на инвестиционния проект, в т. ч. етапи, работен процес и последователност на изпълнение, времево съвместяване на дейностите (включително и времеви график) предмет на проектирането, като изложат организационната структура и управление на човешкия ресурс, начина на изпълнение на поставената задача, при съобразяване на: взаимна обвързаност между отделните части на инвестиционния проект, така че да бъде представен краен продукт, за който след разглеждането и приемането му да може да бъде издадено разрешение за строеж. “С оглед обема и сложността на предмета на поръчката, възложителят е предвидил на фаза участие в процедурата да бъде представен идеен проект или концепция за изпълнение, а изготвянето на инвестиционния проект с всички негови фази да бъде изпълнен от определения изпълнител. На етап участие в процедурата се изисква доказване на необходимия екип, който да има компетентност и опит за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката“, посочва съдът.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0