Падат! Приходите от ДДС падат

В края на септември те достигат 11.607,8 млрд. лв., което съпоставено със септември 2022 г., е намаление от 145,3 млн. лв. (1,2 %), сочат данните на МФ за изпълнението на бюджета, отбеляза в. „Сега“.

От пролетта насам неизменно постъпленията от данъка върху добавената стойност изостават като причина за това са по-ниските постъпления от този налог върху вноса. В същото време при ДДС от сделки в страната се отчита ръст на приходите спрямо миналата година, но той не е достатъчен да компенсира по-слабия внос.

Така нетният размер на приходите от ДДС от внос към септември е 4.466 млрд. лв., като намалението е с 16,1 % (858,9 млн. лв.) спрямо същия период на предходната година.

Изключение правят приходите от акцизи от горива – за деветте месеца на годината те са 1.844 млрд. лева, с 1.7% (31.4 млн. лева) под събраните 1.875 млрд. лева през същия период на 2022 г. Този спад може да бъде обяснен и с намаленито количества внос на суров петрол.

Обясненията на МФ за намалелите постъпления от ДДС при вноса е влиянието на по-ниските в сравнение с миналата година борсови цени (в долари) на суровините, а те представляват основна част от вноса ни от страни извън ЕС. В допълнение влияние оказва и самият курс на щатския долар, както и спадът на количествата внесени стоки, в това число и на суровия петрол. МФ отбелязва, че през изминалите месеци на годината се наблюдава понижение на декларирания ДДС при всички групи стоки.

По принцип влияние върху ДДС от вноса оказва и отложеното начисляване на налога от вносителите на стоки като метални руди и изделия от метали от трети страни, което към края на септември възлиза на 962,3 млн. лв. Тази сума обаче е с 305,3 млн. лв. по-малко спрямо миналата година, така че не е причина за сериозния спад на косвения налог върху вноса.

Постъпленията от ДДС при сделки в страната към септември са 7.141 млрд. лв. и сравнени с данните за същия период на миналата година те нарастват с 11,1 % (713,6 млн. лв.).

Ефективно внесеният ДДС по сметките на НАП се формира от данък по справки-декларации от сделки в страната и внос от страни от ЕС, както и от допълнително внесени суми вследствие на ревизии, посочва МФ. Тези постъпления са в размер на 15.221 млрд. лв., което е ръст от 4,6 % спрямо септември 2022 г. От тях от ревизионни актове са постъпили 189,3 млн. лв. или с 28 млн. лв. по-малко от миналата година (12,9 %).

По-малко от миналата година е и декларираният ДДС за възстановяване и това се обяснява със спада в износа на български стоки от началото на годината. Възстановеният данък е в размер на 8.080 млрд. лв., което е с 42,5 млн. лв. под възстановените суми към края на септември миналата година.

При всички останали видове данъци се отчитат по-добри приходи от миналата година. Корпоративните данъци са с 16.7% повече, данъците върху доходите – с 15.9%. Повишават се постъпленията от акцизи от цигари и алкохолни напитки.

Източник: fakti.bg

The post Падат! Приходите от ДДС падат appeared first on Начало.

0
0