От днес: По 2 кв.м. за всеки в заведение, капацитетът им намалява с 50 %

Посещенията в дискотеки, пиано барове, клубове и други нощни заведения се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м от нетната търговска площ на обекта.
Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена заповед, която влиза в сила от 23 октомври. С нея можете да се запознаете ТУК.
Друго нововъведение е, че всички близки контактни лица на потвърден случай на COVID-19 подлежат на 10-дневна карантина, считано от последния им контакт със заразеното лице.
Здравният министър Костадин Ангелов заяви, че целта на нововъведените мерки не е да ограничи хората от една компания в заведение, а контакта между отделните групи хора в заведенията и каза, че нововъведенията не засягат провеждането на кръщенета, сватби и семейни събирания.
Той обяви, че контролът ще бъде затегнат още повече и обясни, че всяка проверка завършва с предписание или налагане на санкция, а при повторни нарушения се преминава към затваряне на заведение за 3 дни, а след това за 14 дни. Охраната на нощните заведения трябва да следи за спазването на дистанцията между хората.
От здравното министерство припомнят и останалите противоепидемични мерки, които трябва да се спазват.
1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
2. Присъственото реализиране на дейностите във висшите училища, се осъществява съгласно изисквания на съответното висше училище при спазване на въведените със Заповед No РД-01-609от 21.10.2020 г.на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки,като при възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
3. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност -при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра, при условията на т. 14и съобразно указанията по т. II.
4. Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията наCOVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
5.Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч.мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет,при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.,при условията на т. 14и съобразно указанията по т. II.
6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство)могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито(в т.ч.в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други),при спазване на физическа дистанция от 1,5 м,при условията на т. 14и съобразно указанията по т. II.
7. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече от 50%и при условията на т. 14и съобразно указанията по т. II.
8. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 14и съобразно указанията по т. II.
9. При провеждането на футболни мачове на Националния стадион „Васил Левски“ се допуска публика до 30% заетост на местата, настаняване на зрителите най-малко през две седалки и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 14и съобразно указанията по т. II.
10. Посещенията в дискотеки, пиано барове, клубове и други нощни заведения се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м от нетната търговска площ на обекта.
11. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 14и съобразно указанията по т. II.
12.Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
13. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
14.Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед NoРД-01-609от 21.10.2020г.
15. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповеди на Заповед No РД-01-609от 21.10.2020 г. Всички прояви и събития, както и дейностите пот. 1-13следва да се организират при условия на засилен предварителен и текущ контрол.
16. Министърът на земеделието и храните да възложи на Българска агенция по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от агенцията.
17. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване на изискванията съгласно настоящата заповед и на Заповед No РД-01-609от 21.10.2020 г.
18. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентности при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.
19. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването, по ред, определен от него.

The post От днес: По 2 кв.м. за всеки в заведение, капацитетът им намалява с 50 % appeared first on Начало.

0
0