ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ: КЕВР вдига цените на водата в 24 области

0

0

Комисията на енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе закрито заседание в специализиран състав „ВиК“, на което прие окончателно решение за изменение на цени на ВиК услугите за 2020 г. С решението са коригирани цени на ВиК услугите на операторите в 24 области на страната. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР. С приетото от комисията решение актуализираните цени на ВиК услугите влизат в сила от 1 януари 2020 г.

В изпълнение на нормативно определените задължения и ангажименти на КЕВР за регулиране на отрасъл ВиК, в съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на ВиК услугите и наредбите към него, приети от Министерски съвет през 2016 г., в края на всяка календарна година Комисията е задължена служебно да актуализира вече утвърдените с 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата пределни цени на услуги за всяка следваща година от регулаторния период 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания, актуализацията на пределните цени се извършва на основата на одобрената с бизнес плановете цена на услугите за 2020 г., с отчитане на размера на инфлационния индекс и прилагане на индивидуален коефициент за ефективност за всяко едно ВиК дружество.

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (чл. 6, т. 2 и чл. 29), приета от Министерски съвет, задължава Комисията да изпълни този свой ангажимент, включително и при наличие на възникнали форсмажорни обстоятелства на обслужвани територии на ВиК дружества.

Законът за регулиране на ВиК услугите прави изрично разграничение между утвърдени пределни цени на ВиК услуги от КЕВР и прилагани цени на ВиК услуги от ВиК операторите. Законовите разпоредби не позволяват на ВиК операторите да прилагат по-високи от утвърдените цени, като допускат обратната възможност – да прилагат по-ниски цени. Решението за въвеждане на утвърдените от КЕВР цени на ВиК услуги се взема от управителите на търговските дружества – ВиК оператори. В правомощията на принципала на ВиК дружествата с държавно участие – МРРБ, е да реши дали утвърдените от КЕВР пределни цени на ВиК услугите да бъдат въвеждани. Такова действие на собственика на търговското дружество е свързано с неговото търговско управление и няма отношение към регулаторните правомощия на Комисията.

Преди да бъде разгледан и одобрен от КЕВР бизнес планът на всяко едно ВиК дружество, предварително е следвало да бъде разгледан и съгласуван от съответната областна Асоциация по ВИК, в която членуват представители на всички местни органи на власт. Всички бизнес планове и цени на дружествата са приемани от КЕВР с отделни процедури за всяко ВиК дружество, като в духа на публичност и прозрачност по тях са провеждани открити заседания и обществени обсъждания. С приемането на бизнес плановете ВиК дружествата и Асоциациите по ВиК са поели изпълнението на конкретни ангажименти в рамките на петгодишния регулаторен период, свързани с подобряване на качеството на услугите чрез нови инвестиции, намаляване на загубите на вода, повишаване на ефективността и управлението. Комисията прилага ценообразуващ механизъм, който да гарантира устойчивото развитие на ВиК дружествата, но регулаторът не е техен собственик и не може да влияе върху начина на тяхното управление.

Във връзка с решението за актуализиране на цените на ВиК услугите за 2020 г. Комисията спази стриктно предвидената законова процедура. На 17.12.2019 г. беше проведено открито заседание с участието на представители на ВиК дружества от цялата страна, на Омбудсмана на Република България, синдикат „Водоснабдител“-КНСБ, неправителствени и граждански организации. На заседанието всички участници изразиха своите становища и предложения във връзка с предложените за актуализация цени на ВиК услуги. В приетото днес Решение за изменение на одобрените цени на услугите на ВиК дружествата за 2020 г. Комисията дава мотивиран отговор по всички внесени писмени становища от страна на участници в откритото заседание.

Пълният текст на Решението на КЕВР за актуализираните цени на ВиК услугите за 2018 г. е публикуван на интернет страницата на регулатора.

Източник Българгария – pik.bg
RSS новини от България

0
0