Държавен фонд „Земеделие“ изплати 95 млн. лева за необлагодетелствани райони

0

0

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 94 814 655 лева по сметките на 31 520 кандидати по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за Кампания 2020. Това съобщиха от ДФЗ.

Подпомагане в размер на 74 115 701 лв. по 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) получиха 21 617 производители. По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) са разплатени 19 594 395 лв. на 8 985 стопани. По подмярка 13.3 (НР3 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“) 918 кандидати получиха 1 104 558 лв.

Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени на базата на ставки, определени в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 г.

Kакто и при оторизациите по Схемата за единно плащане на площ, калкулациите по мярка 13 са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за текущата Кампания 2020.

Окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 за Кампания 2020 г., ще бъде извършено след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0